Mycket av de företeelser vi kallar ovanliga, omöjliga, otroliga eller rent av fantastiska, som till exempel mystiska paranormala händelser och mediers och andras extraordinära gåvor, styrs ofta av något man kallar för Vit Tid. Många anser att vi är ensamma i Universum, andra säger att de finns liv därute , men att de inte kan komma till oss. Jag, och många med mig vet att det går att färdas och detta extremt snabbt genom rymden. Även dessa fantastiska resor sker i Vit Tid. Så vad är Vit Tid? Vit Tid är all tid samtidigt, tid och icketid, samt dåtid, nutid och framtid i ett, allt i en och samma enhet.

 

Många människor sätter upp gränser för sig själva och för sin tanke. Mycket på grund av att de inte vill eller kan se andra möjligheter. Detta beror delvis på vår tekniks utvecklingsväg. Den jordiska tekniken har valt en väg som gör att den nästan inte alls går hand i hand med andligheten. Vi har främst försökt att tekniskt bygga upp vår egen värld, så att den smidigt och enkelt skall tjäna oss och våra syften. Vi bryr oss inte så mycket om vad nästa generation får stå ut med på grund av just den tekniken.

Få anser det vara av vikt att kunna färdas till andra världar. Eftersom många har en tro på att inget annat liv än vi existerar i Universum. Få människor vet något om alla de universella krafter som finns och om tidensväv av energi som genomsyrar allt liv. Därmed misslyckas man med att förstå, man drar en gräns inom sig och vill inte gå in i det oförklarliga med öppna ögon. Ett medium däremot både ser och förstår. Ofta kan de se hur, var, vad och varför saker är som de är.

Ett medium blir den som till exempel föds med den gåvan, lär upp sig via kunskaper som öppnar dem till seende eller får en kunskap överförd till sitt medvetande från ett annat medvetande. Denna gåva eller kunskap öppnar portarna för att känna bakom det andra känner, och se det osedda i alla tidsrymder. Det vill säga se dåtiden, ändå leva i nutiden och uppfatta framtiden. Detta är att använda sig av Vit Tid. Hur medier blir mediala, beror på om de fötts med gåvan eller utbildats i kunskaper att koppla upp sig på Vit Tid. De som ”utbildas” får vanligen sin utbildning av änglar, guider, andliga ledare etc. Det vill säga många utbildas av utomjordingar eller också ”i andra hand” av personer som själva fått kunskapen via dessa väsen.

Vit Tid kan även användas vid till exempel healing, kallas då för Universell Vit Tids Healing. Då går healern tillbaka i tiden till just innan skadan uppkom, sedan låter healern kraften ta bort smärtan i nutid och sist går healern in i framtiden för att undanröja möjlig återuppkomst av samma problem igen. Ja, det är ju så vi arbetar som ni redan vet av kursen.

Man kan även lära sig att bemästra och sortera tiden, inom den Vita Tiden, i så fall kan man till exempel gå genom väggar etc. Vad man då gör är att man sorterar ut dåtiden, när man står invid väggen, för i dåtid fanns inte väggen där och då kan man gå rakt igenom.

Vid alla tillfällen då en person tar Vit Tid till sig eller kopplar upp sig på denna så sker detta på atomnivå i kroppen. Man fyller upp speciella tomrum mellan atomerna med just Vit Tids kvalitén. Alla väsen har tomrum mellan sina atomer, men en del har större eller renare tomrum än andra. Andlig utveckling, samt kunskaper om användandet av Vit Tid vidgar, öppnar upp och renar tomrummen och personen blir alltså mer öppen och medial. Så ni som är Vit Tids healers är en del av Jordens andning och lyfter Jorden mot en finare nivå, för er insikt hjälper Jorden och dess utveckling som planet.

Utomjordingar och andra varelser utifrån kontaktar helst de som har stora rena tomrum att fylla med Vit Tid. Mycket därför att detta ger den kontaktade möjlighet att själv färdas lättare, med själen, över stora avstånd. Den kontaktade kan även lära sig dematerialisering och tillbakamaterialisering igen lättare. På så sätt tjänar man tid och slipper fysiska landningar och långa resor. Vit Tid används på många sätt och det vanligaste sättet är faktiskt inte för healing, utan för rymdfärder. Utomjordiska farkoster använder sig oftast av Vit Tid i formen av Vit Tids-tunnlar. Tunnlarna är fyllda med naturlig Vit Tid, men är i grunden konstruerade. Men det finns även Vit Tid som löper naturligt genom Universum, likt tunna band, trådar, slöjor eller skikt. Ofta dras dessa samman till slingor av Vit Tid. Dessa är dock inga bra färdleder för farkoster, då de inte är fasta och pålitliga nog att färdas i. Deras uppkomst och uppkoppling med varandra svänger även kraftigt tidsmässigt. Övergången från en slinga till nästa kan bli avbruten, och då hamnar en eventuell farkost i normaltid och missar kanske sin nästa övergång. Därför är Vit Tids-tunnlarna med sina fasta uppkopplingar och exakta tids-kvalitéer att föredra. Det är så som utomjordiska farkoster vill färdas, genom att saxa sig fram genom rymden och ”segla på” Vit Tid från en tunnel till nästa. Tunnlarna finns där som det perfekta sättet för alla Vit Tids förstående och utbildade utomjordingspiloter. Men hur uppstår de och den Vita Tiden inne i dem?

I Universum finns det väldigt många planeter, solar, samt månar som har ett utbyte av Vit Tids energier emellan varandra. Men detta innebär inte att alla har det. Vit Tid finns, som tidigare sagts, i Universum som naturliga slingor, samt som helt perfekta tunnlar. När dessa senare träffar varandra kan man flyga i en och sedan byta till en annan. På så sätt kan man zick-zacka sig fram genom Universum i tunnlarna och på så vis även undvika normaltid.

Varje Vit Tids-tunnel börjar vid ett större objekt (en planet, sol eller måne etc.). Denna måste dock ha en specifik inre fast kärna annars fungerar det inte. Tunneln sträcker sig sedan ut från ytan och ut i rymden, även om dess början ligger djupare hos kärnan. Vit Tids-tunnlarna blir endast aktiva när ett objekts tunnel träffar, berör eller blandar sig med ett annat objekts tunnel. Ju längre ifrån den tunneln härstammar ju lägre aktiveringstal, högst är 10. Så det är enklare att färdas inne i galaxer där objekten ligger tätt.

Vit Tids-tunnlar finns även på Jorden, i vår natur. Dessa hittar man och kan se om man observerar naturen man lever i och vet vad man skall titta efter. Vi har dessa tunnlar eftersom vår Jord har den där speciella kärnan som krävs. Det är den som ger henne hennes personlighet, vår kära Moder Jord. Om man skall hitta Vit Tids-tunnlarna på Jorden skall man titta på träden. Ibland delar de på sig nära ett system och oftast lutar sig träden in emot tunnelns mitt. På marken har gräset eller annan form av gröda en annan färg och grovlek i sitt växande. I norden växer ofta enar i partier med tunnlar. I andra länder finns säkert andra former av långsamt växande djupt doftande trädslag, men det kan även röra sig om långsamt växande buskar och andra plantor.

I Vit Tids-tunnlarnas mitt finns en stark healingpunkt. På marken kan man med händerna, slagruta, pekare eller pendel mäta ut tunnelns form. Denna form kallas för ett system, ett Sexpunktssystem. Sexpunktssystemet har fått sitt namn efter sin form, det är något utdraget, men ändå tydligt sexkantigt. Dessa system är olika stora från 5 till 500 meter.

Många planeter har, som sagt, tunnlar och därmed även Sexpunktssystem, starka energipunkter som på marken alltså markeras av en sexkant. Dessa Sexpunktssystem ger inte bara planeterna Vit Tids energi, utan sammankopplar dem även med varandra och det fysiska Universumet som de lever i. Via tunnlarna sker en planetär kommunikation utanför vårt förstående för diskussion. Dessutom sker en planetär andning, där planeterna kan ”andas” in bra, positiv kraft och ut dålig, negativ energi. För att detta skall kunna ske så måste punkten i naturen vara fria. Det vill säga, inget hus får byggas där, inga el-ledningar dras där, varken över eller i jorden. Hur många tror ni vet om eller bryr sig om detta på Jorden?

Vit Tids-tunnlarna i naturen måste alltså stå orörda för att kunna aktiveras till fullo annars andas inte Jorden. De skall normalt stå rakt upp, likt spröt som är öppna ut mot Universum. Men sprötet innehåller ännu inte fullgod energi att färdas i eller fullgod Vit Tid. Det gör den först när den universella tunneln möter en annan tunnel från en annan planet.

Man kan likna detta vid två apelsiner A och B med tändstickor i. Om man snurrar dessa i omloppsbanor om varandra kommer förr eller senare två tändstickor att mötas. Då öppnas tunneln upp och Vit Tid uppstår i den. Färden mellan den första planet A och till den andra B tar vid en sådan uppkoppling endast 0,00043 sekunder oavsett avstånd. På detta sätt färdas man alltså i Universum från tunnel till tunnel, och varje hopp tar 0,00043 sekunder.

Man kan även tekniskt sett koppla samman två tunnlar, som är vertikala, så att dessa bildar en ny horisontell tunnel emellan sig. Detta sker oftast med hjälp av små skivor, farkoster, som man skickar ut från den större farkosten. Dessa små farkoster blir ofta synliga för oss på Jorden och de är från 10 centimeter och upp till 7 meter stora. Den stora farkosten ser vi nästan aldrig.

Med hjälp av Vit Tids-tunnlarna och deras Sexpunktssystem går det att färdas väldigt snabbt. Det tar till exempel bara 7 minuter till Andromida-galaxen. Dessutom syns man inte, om man hela tiden befinner sig i tunnlarna med sin farkost. Men går man utanför dessa syns och upptäcks man naturligtvis. Ibland kan man tidsmässigt missa en övergång, eller inte helt inrymma sin allt för stora farkost i en för liten tunneln, eller flyga in med fel vinkel och då syns hela eller delar av farkosten. Detta förklarar en hel del om varför farkostobservationer ofta är något märkliga. Dessutom kan till exempel tre olika UFO-observatörer uppfatta tre olika saker. För den av dem som står inne i ett Sexpunktssystem, i Vit Tids-tunneln, ser och upplever allt som sker därinne, med farkost, utomjordingar och allt. Denna person kan även ha en helt annan tidsupplevelse och hans/hennes klocka kan visa en helt annan tid efter uppkopplingen, än de övriga två personernas klockor. Det kan skilja, inte bara i minuter, utan till och med timmar. De övriga kan även ha ”tappa bort” sin vän, inte se honom/henne. Står man däremot i gränslandet, mellan systemet och utanför detta, ser man ibland något, men kan lika gärna tappa bort sin observation när kroppen rör sig. Så ser du något stå still och kalla på vännerna om de fortfarande kan se dig. Står man helt utanför systemet, varken ser eller upplever man något alls. Så tre personer kan alltså ha tre olika vittnesmål om samma händelse, se skissen nedan, om personerna A, B och C. Tänk dig nu att en motorväg sträcks igenom landskapet med stundtals aktiva system. Detta bildar en stor risk och fara för förarna på vägen då de kan tappa kontrollen eller inte se det de borde på vägen. Många olycksdrabbade vägsträckningar har Sexpunktssystem.

I naturen är Sexpunktssystemen många, men inte spridda i något uttalat, självklart eller uträkningsbart mönster. Mönstret går först att se i sin helhet universellt sett. Om alla solsystemets planeter och månar inräknas blir mönstret kanske något mer uppenbart och framträdande. På marken kan Sexpunktssystemens storlek, som sagt, variera från 5 till 500 meter. Men de kan även sitta ihop och på så vis bilda större områden, kluster, likt en bikakas celler. Ytterkanten, det diffusa mellanläget mellan ute och inne i systemet, kan vara 1 meter till 1,50 meter brett. Tunneln sträcker sig rakt uppåt från marken en bra bit. Sedan går ihop något, likt en stor kristall, och efter spetsen på denna blir tunneln mycket bredare och större, likt en ännu större kristall. Tunnelns båda ”kristallformer” står alltså spets mot spets. Vid spetsarnas skärningspunkt, ungefär 400 km upp (mer exakt får man inte vara), ligger Jordens Dödsrike placerat i en annan dimensionskvalité än vår egen.

Det finns ofta fornlämningar på eller tätt invid Vit Tids-tunnlarna med sina Sexpunktssystem. Mycket på grund av att våra förfäder utnyttjade dem och Vit Tid för att kommunicera med sina döda, andarna och gudarna. Våra förfäder var bättre på att hitta Sexpunktssystemen än vi, de använde säkert också slagruta etc.

Med en skarp blick på din närmiljö kan du själv uppsöka, undersöka och uppleva Vit Tids-tunnlar och Sexpunktssystem. Dessa kan naturligtvis vara oaktiva, men även högst aktiverade. I Sexpunktssystemen finns punkter med energi, en kvinnlig, en manlig och en healingpunkt i mitten, se skissen nedan. Man kan ofta se Sexpunktssystemen i naturen. Vanligtvis är naturen extra vacker just där och många dras dit för en picknick eller en stilla stund. Många upplever att de får ut mer tid på platsen eller också går tiden väldigt fort. Allt detta beror på Vit Tid. Personerna på en picknick kan uppleva 4 timmar medan vi andra kanske haft 50 minuter. Ofta påverkas klockor och går fel eller stannar. Efter att området varit aktiverat, så kan alltså en klocka som befunnit sig i systemet och en som befunnit sig utanför, visa olika tider. Men även annat påverkas. En kompassnål snurrar ofta runt i ett aktivt system. En våg visar en lägre vikt, än normalt, om området är aktivt. Man kan även uppleva specifika sensationer som ljud, dofter eller smaker då systemet är aktivt. Känslor som pirr i kroppen, hetta eller kyla förekommer också, samt omslutande känslor eller en tunnelkänsla på höjden och bredd omkring hela området. Även synintryck, som ett mjölkvitt dis eller en förvrängd bild av det som befinner sig utanför, kan uppfattas av den som står inne i ett aktivt Sexpunktssystem. Laser och lampstrålar bryter av sitt ljus nedåt i aktiva områden. Laserns ljus viker dock sedan upp igen och går ut på andra sidan på ”rätt nivå”. Vid en Vit Tids aktivering så kan även teknisk utrustning påverkas och då främst de som mäter luftens elektromagnetiska fält. Detta fält går ner på noll vid aktiveringen av Vit Tid och efteråt går värdet tillbaka upp till det normala.

Vissa utomjordiskt upplärda människor kan ”aktivera upp” Vit Tids-tunnlar själva på plats inne i ett system, eller utanför ett Sexpunktssystem bilda ett eget för en tid. Som människa kan man alltså även lära sig att koppla upp sig på naturens Vita Tid och Sexpunktssystemen, både för att tillverka egna system och utnyttja den kraftfulla rena energin vid Jordens inandningsfas. Kurser finns om detta.

Alla människor gör dock detta, om inte annat så två gånger i livet, vid födseln och vid döden. Vit Tid används för att ta sig ner på Jorden vid inkarnationens början. Detta görs för att manifestera själens nya plats på Jorden. Vid döden och färden till Dödsriket och senare ”hemgången” vidare till en eventuell annan hemplanet, efter livets slut här, används också ens egen Vit Tids-tunnel. Därav tunneleffekten som en del ser och uppfattar vid nära-döden-upplevelser.

Utomjordingarna använder, som sagt, Vit Tid för att färdas med farkoster, dematerialisering och tillbakamaterialisering, healing och medialitet på deras nivå, tidsresor, etc. Men Vit Tid kan användas till så mycket mer än bara detta. Utomjordingarnas hela samhälle använder Vit Tid. Deras kraftverk tar in universell energi, via Vit Tids-tunneln. Bästa sättet att bygga kraftverk är att bygga två, ett på en grannplanet och ett hemma och sedan låta tunnlarna aktiveras mellan dem båda. Man bygger då båda kraftverken där tunnlarna aktiveras ofta och samtidigt. Vid Bermudatriangeln finns både starka och stora Sexpunktssystem, samt ett mycket gammalt utomjordiskt kraftverk från en gammal utpost. Allt ligger inte bara under vattenytan utan djupare under bottnen. Detta kraftverk ingick i den civilisationens tekniska standard. Men nu ställer det mest till elände eftersom den inte stängts av. Närmaste nordiska kraftverk på den tiden låg utanför Finlands nedre västkust och ett fanns i Kanada etc. Alla dessa kraftverk var aktiva på den tiden då utomjordiska utposter fanns här på Jorden och vår civilisation som vi känner den idag endast låg i sin späda vagga.

I ett utomjordiskt kraftverk aktiverar man Vit Tid som består i sig av sex energier, som bildar en sjunde, som är Vit Tid. I kraftverket kan sedan den sjunde energin delas upp i max 28 delar. Varje del av dessa har sitt specifika användningsområde, till exempel kan en del föras igenom ett ämne och ger ljus. Ett annat ger värme om det hanteras på rätt sätt. Många människor har byggt fria energianordningar. Var de oftast har misslyckas är inte med idén, utan med vad de vill koppla upp anordningen till. Det går inte att tro att ens fria energi pryl skall värma bröd i ens brödrost, om den egentligen är till för att föras igenom ett specifikt ämne för att ge ljus. Utomjordingarna ger ner idéer till oss människor, men oftast vet vi inte helt vad vi skall göra med dessa, eftersom vi är fast i elförbrukningens garn och oljeindustrins klor och därför tänker i de banorna.